வணக்கம் வாசகர்களே. அனைவர்க்கும் என்னோட நன்றி. நீங்கள் தரும் ஆதரவும் உற்சாகமும் நான் தொடர்ந்து கதை எழுதுகிறேன். நீங்களும் கதை எழுதுங்கள். உங்கள் வாழக்கையில் நடந்த சம்பவம் இல்ல உங்களுக்கு மனசில்

அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கார்த்தி எனது முந்தைய கதையை கருத்தை கூற comment’ல் தொடர்பு கொள்ளவும். நான் கார்த்தி என் வயது ஊரு கோயம்பத்தூரில் ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்க இதுல என்

வணக்கம்.. என் பெயர் சூரியா.. இது என் முதல்.. ஆகையால் எதும் தவறுகள் இருந்தால் roleplayism@gmail.com கூறலாம். பெண்கள் ஆண்டி கள் என அனைவரும்.. sex chat செய்ய அழைக்கலாம்.. உங்கள்